noorootöötaja

Noorsootöötaja on spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd.

 

Mis töö see on?

Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noorte toimetulekut ühiskonnas. Noorsootöötajad tegelevad noortega vanuses 7–26 eluaastat. Noorsootöötaja ameti võib tinglikult lugeda abistavate elukutsete hulka. Noorsootöötaja toetab noorte isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks vajalikud tingimused. Ta tegeleb noortele suunatud programmide ja projektide kavandamise, elluviimise ja hindamisega, kaasab noori tegevuste kavandamisesse ja korraldamisesse ning soodustab nende omavahelist koostööd. Võtmetegevused on noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine; nende omaalgatuse ja vastutuse arendamine ning neid toetavate tingimuste loomine. Oluline töölõik on koostöö noorte, nende vanemate ja teiste valdkondade spetsialistidega. Töö on väga mitmekesine ja liikuva iseloomuga (nt ürituste korraldamine, osalemine koos noortega rahvusvahelistel, riiklikel, maakondlikel ja kohalikel sündmustel, suhtlemine inimeste ja asutustega). Erinevatel ametikohtadel töötavate noorsootöötajate ülesanded võivad erineda vastavalt sellele, kas töö on juhtiva ja kavandava iseloomuga või tegeldakse vahetult noorte juhendamisega. Noorsootööasutuse juhi, noorteühingu juhi, huvikooli juhi, noortelaagri juhi, linna- või vallavalitsuse noortenõuniku, maavalitsuse noortenõuniku, riigi tasandil noorsootöötaja ning osaliselt ka noorteprojekti töötaja põhiülesanded on noorsootöö koordineerimine, tehniline töö ja dokumentatsiooni korrashoid, suhtlemine avalikkuse ja teiste valdkondade spetsialistidega ning haldustöö ja ürituste korraldamine. Seevastu vahetult noortega tegeleva noorsootöötaja (noorte infotöötaja, noorsootööasutuse noorsootöötaja, noorteühingu noorsootöötaja, noortelaagri kasvataja, ringijuhi, huvijuhi, huvikooli õpetaja) põhiülesanded on noorte juhendamine ja suunamine, nõustamine, huvitegevuse ja ürituste korraldamine.

 

Millised on töötingimused?

Juhtiva iseloomuga noorsootöötaja tööaeg on tavaliselt viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas. Vahetult noortega tegeleval noorsootöötajal tuleb sageli töötada ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel – suur osa nende tööst on seotud mitmesuguste üritustega koolitundidest vabal ajal. Samuti korraldatakse noorteüritusi just koolivaheaegadel ja suvel. Paljud noortele suunatud tegevused toimuvad vabas õhus. Tööks vajalikud vahendid ja tingimused loovad noorsootöötajad sageli ise, leides ise ka rahastajad (fondid või sponsorid).

 

Loe lisaks: rajaleidja.ee

Toimetaja: MARJU SAVIAUK