Noorsootöö mõiste

5.03.19

Eestis on noorsootöö mõiste määratletud seaduse tasandil, seega on loodud ülalt alla ühine arusaam noorsootöö maastikust. Definitsioon on järgmine: „Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, formaalharidus- ja tööväliselt tegutseda" (Noorsootöö seadus
RT I 2010, 44, 262).

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest

 

 

Toimetaja: Riin Juurma