7.03.18

MIS ON NOORTEVOLIKOGU?

 

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele.

 

MIDA TEEB NOORTEvolikogu?

 

Noorte volikogu tegevuse korraldamiseks on mitu töövormi, iga osaluskogu leiab endale sobivaima vastavalt konkreetsele ülesandele ja tegevusele.

Allpool on mõned näited võimalikest võimalustest:

  • Koosolekute läbiviimine vastavalt vajadustele.

  • Tutvumine kohaliku omavalitsuse töö ning juhtimisega (kuidas toimib kohalik omavalitsus, mis on ülesanded, kes vastutavad, mida ja kuidas tehakse jne).

  • Kohtumised kohalike omavalitsuste juhtide ja esindajatega, et avaldada arvamust, arutleda noori puudutavate teemade üle, vahetada infot, küsida nõu jne. Samuti võib korraldada erinevate ametnikega nõupidamisi ja läbirääkimisi.

  • Piirkonna noorte esindamine erinevatel kohalikel, maakondlikel, üle-eestilistel, rahvusvahelistel sündmustel (messid, konverentsid, foorumid, koolitused jne).

  • Osalemine komisjonides/töörühmades nii maakondlikes kui ka linna/vallavalitsustes, nt hariduskomisjon, kultuurikomisjon, noorte/noorsootöö komisjon, sotsiaalkomisjon jne. Noortevolikogu esindaja määramiseks komisjoni peab selle eelnevalt kooskõlastama linna/vallavolikogu vastava komisjoni esimehega.

  • Koolituste korraldamine noortekogu liikmetele ja teistele noortele. Populaarsemad koolitusteemad on seni olnud meeskonnatöö, projektikirjutamine, avalik esinemine, motivatsioon, noorte osalus jne.

  • Konkursside korraldamine (nt kirjandi-, foto- ja esseekonkurss, aasta noore valimine jm).

  • Ettekannete/esitluste pidamine, tutvustamaks oma tegevust, noorte õigusi ja kohustusi, noorte huvisid ja vajadusi, noorte probleeme ja ettepanekuid jne (noortele, koolijuhtidele, ametnikele maavalitsuses, kohalikes omavalitsustes, omavalitsuste liidus jm).

  • Noortekeskuste külastamine, et tutvuda olukorraga ja saada ülevaade noorte võimalustest (vaba aja veetmine, huvitegevus, projektid, üritused jne).

  • Erinevate sündmuste korraldamine: noortepäev, noortefoorum, konverents, festival, seminar, ümarlaud, infopäev, laager, suvekool, talgud, heategevusüritus, tunnustusüritus, koostööprojektid teiste osaluskogudega, kampaania jne.

 

 

 

Töötuppa saab registreerida lingil: https://goo.gl/forms/VADy3Y0NmDihS0IJ3

 

 

NOORED VALIVAD OMA VOLIKOGU

 

Jõgeva vallavolikogu valiti umbes viis kuud tagasi, ent peatselt on siinkandis taas valimisi oodata: sedakorda noortevolikogu valimisi. Noortevolikogu tekkimiseks loob eeldused Jõgeva vallavolikogu 1. märtsi istungil vastu võetud määrus, mis käsitleb noortevolikogu tegutsemise aluseid.

Noortevolikogu loomist näeb ette Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping, aga ka Jõgevamaa Koostöögrupi (KTG) tegevuskava aastateks 2017-2018. Jõgevamaa Koostöögrupp, kuhu kuuluvad praegused Mustvee vald ja Jõgeva vald, on ellu kutsutud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt, osalemaks riigihankes "Raamlepingu sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste ostmiseks Jõgevamaa koostööpiirkonnas". Hanke kohaselt on Jõgeva valla noortevolikogu loomise ülesanne pandud Palamuse Kultuuri juhatajale Ehtel Valgule.

Määrus sätestab, et Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve, mille tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel ning mille ettepanekud on Jõgeva vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.

Viieteistliikmelisse noortevolikogusse saavad kandideerida 13–26-aastased noored, kes elavad või õpivad Jõgeva vallas. Valimisõigus on 11–26-aastastel noortel. Vallavalitsus kinnitab noortevolikogu valimisteks 3–5-liikmelise valimiskomisjoni, määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade asukohad. Valimiste toimumise info ja valimistulemused avaldatakse Jõgeva Valla Teatajas, Jõgevamaa noorteinfoportaalis ja Jõgeva valla kodulehel.

"Noortevolikogu loomine aitab parandada noorte kaasatust," ütles Ehtel Valk. Tema ning Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kristian Vaarpuu on eelmise aasta sügisest alates tutvustanud noortevolikogu tegutsemise põhimõtteid valla noortekeskustes. Valimised saab Ehteli sõnul välja kuulutada siis, kui noortevolikogu tegutsemise aluseid käsitlev määrus Riigi Teatajas avaldatud on.

"Noortevolikogusse kandideerijail on võimalus ka valimiskampaaniat teha. Selleks pakub häid võimalusi sotsiaalmeedia," ütles Ehtel Valk. "Volikogu esimesel istungil valitakse volikogu esimees ja aseesimees ning seejärel töötatakse juba välja noortevolikogu täpsem töökorraldus."

Noortevolikogu on nii Jõgeva linnas kui ka vallas varemgi luua püütud, ent edutult. Loodetavasti saab see nüüd uues suures vallas tõepoolest ellu kutsutud. KTG tegevuskavas on noortevolikogu tööks ette nähtud 750 eurot. Seda saab kasutada noortevolikogu liikmete transpordikuludeks, meeneteks ja kontoritarvete ostuks. Jõgeva valla eelarves on noortevolikogu jaoks 300 eurot. Oma tegevuste jaoks saavad noortevolikogud taotleda raha ka Eesti Noorteühenduste Liidult.

 

allikas:https://xn--jgeva-dua.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/pDfIEdpvE4gd/content/id/18877814?redirect=https%3A%2F%2Fxn--jgeva-dua.ee

Toimetaja: MARJU SAVIAUK