19.12.18

MIS ON NOORTEVOLIKOGU?

 

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele.

 

MIDA TEEB NOORTEvolikogu?

 

Noorte volikogu tegevuse korraldamiseks on mitu töövormi, iga osaluskogu leiab endale sobivaima vastavalt konkreetsele ülesandele ja tegevusele.

Allpool on mõned näited võimalikest võimalustest:

  • Koosolekute läbiviimine vastavalt vajadustele.

  • Tutvumine kohaliku omavalitsuse töö ning juhtimisega (kuidas toimib kohalik omavalitsus, mis on ülesanded, kes vastutavad, mida ja kuidas tehakse jne).

  • Kohtumised kohalike omavalitsuste juhtide ja esindajatega, et avaldada arvamust, arutleda noori puudutavate teemade üle, vahetada infot, küsida nõu jne. Samuti võib korraldada erinevate ametnikega nõupidamisi ja läbirääkimisi.

  • Piirkonna noorte esindamine erinevatel kohalikel, maakondlikel, üle-eestilistel, rahvusvahelistel sündmustel (messid, konverentsid, foorumid, koolitused jne).

  • Osalemine komisjonides/töörühmades nii maakondlikes kui ka linna/vallavalitsustes, nt hariduskomisjon, kultuurikomisjon, noorte/noorsootöö komisjon, sotsiaalkomisjon jne. Noortevolikogu esindaja määramiseks komisjoni peab selle eelnevalt kooskõlastama linna/vallavolikogu vastava komisjoni esimehega.

  • Koolituste korraldamine noortekogu liikmetele ja teistele noortele. Populaarsemad koolitusteemad on seni olnud meeskonnatöö, projektikirjutamine, avalik esinemine, motivatsioon, noorte osalus jne.

  • Konkursside korraldamine (nt kirjandi-, foto- ja esseekonkurss, aasta noore valimine jm).

  • Ettekannete/esitluste pidamine, tutvustamaks oma tegevust, noorte õigusi ja kohustusi, noorte huvisid ja vajadusi, noorte probleeme ja ettepanekuid jne (noortele, koolijuhtidele, ametnikele maavalitsuses, kohalikes omavalitsustes, omavalitsuste liidus jm).

  • Noortekeskuste külastamine, et tutvuda olukorraga ja saada ülevaade noorte võimalustest (vaba aja veetmine, huvitegevus, projektid, üritused jne).

  • Erinevate sündmuste korraldamine: noortepäev, noortefoorum, konverents, festival, seminar, ümarlaud, infopäev, laager, suvekool, talgud, heategevusüritus, tunnustusüritus, koostööprojektid teiste osaluskogudega, kampaania jne.

 

 

 

Töötuppa saab registreerida lingil: https://goo.gl/forms/VADy3Y0NmDihS0IJ3

 

 

NOORED VALIVAD OMA VOLIKOGU

 

Jõgeva vallavolikogu valiti umbes viis kuud tagasi, ent peatselt on siinkandis taas valimisi oodata: sedakorda noortevolikogu valimisi. Noortevolikogu tekkimiseks loob eeldused Jõgeva vallavolikogu 1. märtsi istungil vastu võetud määrus, mis käsitleb noortevolikogu tegutsemise aluseid.

Noortevolikogu loomist näeb ette Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping, aga ka Jõgevamaa Koostöögrupi (KTG) tegevuskava aastateks 2017-2018. Jõgevamaa Koostöögrupp, kuhu kuuluvad praegused Mustvee vald ja Jõgeva vald, on ellu kutsutud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt, osalemaks riigihankes "Raamlepingu sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste ostmiseks Jõgevamaa koostööpiirkonnas". Hanke kohaselt on Jõgeva valla noortevolikogu loomise ülesanne pandud Palamuse Kultuuri juhatajale Ehtel Valgule.

Määrus sätestab, et Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve, mille tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel ning mille ettepanekud on Jõgeva vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.

Viieteistliikmelisse noortevolikogusse saavad kandideerida 13–26-aastased noored, kes elavad või õpivad Jõgeva vallas. Valimisõigus on 11–26-aastastel noortel. Vallavalitsus kinnitab noortevolikogu valimisteks 3–5-liikmelise valimiskomisjoni, määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade asukohad. Valimiste toimumise info ja valimistulemused avaldatakse Jõgeva Valla Teatajas, Jõgevamaa noorteinfoportaalis ja Jõgeva valla kodulehel.

"Noortevolikogu loomine aitab parandada noorte kaasatust," ütles Ehtel Valk. Tema ning Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kristian Vaarpuu on eelmise aasta sügisest alates tutvustanud noortevolikogu tegutsemise põhimõtteid valla noortekeskustes. Valimised saab Ehteli sõnul välja kuulutada siis, kui noortevolikogu tegutsemise aluseid käsitlev määrus Riigi Teatajas avaldatud on.

"Noortevolikogusse kandideerijail on võimalus ka valimiskampaaniat teha. Selleks pakub häid võimalusi sotsiaalmeedia," ütles Ehtel Valk. "Volikogu esimesel istungil valitakse volikogu esimees ja aseesimees ning seejärel töötatakse juba välja noortevolikogu täpsem töökorraldus."

Noortevolikogu on nii Jõgeva linnas kui ka vallas varemgi luua püütud, ent edutult. Loodetavasti saab see nüüd uues suures vallas tõepoolest ellu kutsutud. KTG tegevuskavas on noortevolikogu tööks ette nähtud 750 eurot. Seda saab kasutada noortevolikogu liikmete transpordikuludeks, meeneteks ja kontoritarvete ostuks. Jõgeva valla eelarves on noortevolikogu jaoks 300 eurot. Oma tegevuste jaoks saavad noortevolikogud taotleda raha ka Eesti Noorteühenduste Liidult.

 

allikas:https://xn--jgeva-dua.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/pDfIEdpvE4gd/content/id/18877814?redirect=https%3A%2F%2Fxn--jgeva-dua.ee

 

Mustvee vald valis endale noortevolikogu

 

Mai kuu tõi valla noortele midagi uut ja huvitavat – valiti valla noortevolikogu esimene koosseis, kes pea 1,5 aasta jooksul saab võimaluse noorte huvide eest seismiseks ning nende hääle kuuldavamaks muutmisel.

7.-11. mail toimusid Mustvee vallas noortevolikogu valimised, kus oma hääle andsid 250 noort valla eri paikadest. Kandidaate, kelle vahel valida sai oli 23, kuid valituks osutusid 15 enim hääli saanud noored. Mustvee valla noortevolikogu I koosseisu kuuluvad: Mark Vorho, Lilia Proškina, Kenrih Korol, Sigrid Laurikainen, Kaisa Kallas, Nikita Pereguda, Raili Randmäe, Seliin Lisett Tomson, Triinu Dressel, Kristiina Sumnikova, Henn Uuetoa, Laura Altmäe, Anton Resik, Karl Kask ning Hanna Alberi.

30. mail toimus noortevolikogu I koosolek, kus tulid häid mõtteid ning koostööootusi noortega jagama vallavolikogu esimees Aivar Saarela ning vallavanem Jüri Morozov. Samal koosolekul valiti ka noortevolikogu esimeheks Henn Uuetoa ning aseesimeheks Seliin Lisett Tomson. Üheskoos räägiti läbi ka tulevikuplaanid ning võib öelda, et tulemas on tegus aasta – plaanis on teha kohtumisi noortega, vallavolikogu istungite külastusi, osaluskohvik ning ka koolituspäevad.

Noortevolikogu liikmed on tegutsemiseks valmis ning ootavad kõikide valla noorte ideid – kedagi liikmetest tänaval näed, siis ära karda juurde minna ja rääkida sellest, mida sina tahaksid, et noortel vallas oleks – meie omalt poolt anname endast parima, et teod tehtud saaks.

Sigrid Laurikainen

MVNK I koosseisu liige

 

 

Aprillis toimusid Jõgeva valla noortevolikogu valimised. Täna, 3. mail, said noortevolikogu liikmed esimest korda kokku. Noori tervitasid Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavolikogu teine aseesimees, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kristian Vaarpuu, noortevolikogu valimiste koordinaator Ehtel Valk ja vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas kutsusid aga noori üles arvamust avaldama, millised võiksid olla vastse volikogu esimesed ettevõtmised. Saadi ka omavahel põgusalt tuttavaks. Noortevolikogu esimees ja aseesimees otsustati valida järgmisel kokkusaamisel, mis leiab aset 24. mail.

 

 

allikas:https://www.facebook.com/Jogeva/posts/10156239164772970

 

 

Kasutaja Jõgeva valla noortevolikogu foto.

 

JÕGEVA VALLA NOORTEVOLIKOKKU KUULUVAD:

1.            Rasmus Randoja

2.            Cerle Siim

3.            Helis Kiis

4.            Angelika Palm

5.            Teele Olgo

6.            Anette-Veronika Vaigo

7.            Raiko Saar

8.            Mikk Korkmann

9.            Heidy Isamilov

10.          Andris Roland Saar

11.          Anna-Liis Rähn

12.          Markus Kuslap

13.          Ingela Aavik

14.          Janely Kommer

15.          Moonika Tammsaar

 

Aprillis valitud Jõgeva valla noortevolikogu sai 30. mail endale juhid: volikogu esimeheks valiti Palamuse gümnaasiumi 9. klassi õpilane Raiko Saar ja aseesimeheks Torma põhikooli 9. klassi õpilane Teele Olgo.
Raiko Saar ütles, et otsustas kandideerida volikogu esimehe kohale sellepärast, et tahab end eri olukordades, ka kriitilistes, proovile panna. Ta kinnitas, et tööd ta ei karda ja on harjunud end pingutama. Teele Olgot innustas noortevolikogu etteotsa kandideerima asjaolu, et ta on kaks aastat juhtinud oma kooli õpilasesindust ning sellega hästi hakkama saanud. Talle meeldibki olla eestvedaja.
Et volikogu juhtkonda alles valiti, aitasid seekord koosolekut läbi viia noortevolikogu mentor Ehtel Valk ja Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. Tulevikus lasub koosolekute ettevalmistamine, kokkukutsumine ja läbiviimine volikogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe õlul. Noortevolikogu peab välja töötama ka oma töökorra.

Kasutaja Jõgeva foto.

 

 

Toimetaja: MARJU SAVIAUK